Đề cương ôn tập Toán lớp 6 kỳ 2 P3

Bài 10,11,12: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ

Bài 1: Thực hiện phép nhân sau:

a/

b/

c /     ;     ;     ;

d /     ;     ;     ;

Bài 2: Tìm x, biết:

a/ x – = b/

c/ d/

Bài 3: Tính

a /     ;     ;

b/     ;    ;

c/     ;

Bài 4: Tính giá trị của cắc biểu thức sau bằng cach tính nhanh nhất:

a/ b/

c/         d/ e/

g/ h/

Bài 5 : Tìm các tích sau:

a/ b/

Bài 6: Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12 km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 7: . Tính giá trị của biểu thức:

biết x + y = -z

Bài 8: Tính gía trị các biểu thức A, B, C rồi tìm số nghịch đảo của chúng.

a/ A = b/ B =

c/ C =

Bài 9: Thực hiện phép tính chia sau:

a/ ; b/

c/ d/

Bài 10: Tìm x biết:

a/ b/ c/

BÀI13: HỖN SỐ – SỐ THẬP PHÂN – PHẦN TRĂM

Bài 1: 1/ Viết các phân số sau đây dưới dạng hỗn số:


2/ Viết các hỗn số sau đây dưới dạng phân số:


3/ So sánh các hỗn số sau:

;     ;         

Bài 2: Tìm 5 phân số có mẫu là 5, lớn hơn 1/5 và nhỏ hơn .