ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 PHƯƠNG CANH – HÀ NỘI NĂM 2020

ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 PHƯƠNG CANH – HÀ NỘI NĂM 2020

I)TRẮC NGHIỆM (3đ)

Khoanh tròn vòa các chữ cái A,B,C,D để có đáp án đúng nhất

Câu 1: Số nguyên tố nhỏ nhất là ?

A. 2                B. 1             C. 0                 D. 3

Câu 2: Hợp số nhỏ nhất là ?

A. 0                B. 1             C. 4                 D. 6

Câu 3: Tìm số tự nhiên x , biết :     Ư(10) và x> 2 là :

A.             B.          C.              D.

Câu 4: Tổng (hiệu) nào chia hết cho 2

A. 12+14 +1            B. 10+ 24 – 11         C. 16+ 18 – 10         D. 400 – 15

Câu 5: Viết liệt kê các phần tử của tập hợp

A.         B.     C.              D.

Câu 6: Số nào chi hết cho cả 2, 5 và 9

A. 120                B. 230             C. 340                 D. 450

II) TỰ LUẬN ( 7 đ) Đề B

Bài 1 (2đ ): Viết các tập hợp sau :

  1. A gồm các số nguyên tố bé hơn 20 .
  2. B gồm các hợp số không vượt quá 10 .

Bai 2 (2đ): Tìm các chữ số a và b biết rằng :

    a) chia hết cho cả 2,5 và 9 .

    b) chia hết cho 3 và 5 nhưng không chia hết cho 2

Bài 3 (2 đ) : Một đơn vị bộ đội có khoảng từ 110 đến 140 người .

Mỗi lần ra xếp hàng 4; hàng5; hàng 6 đều vừa đủ hàng . Tính số người của đơn vị bộ đội đó .

Bài 4 (1đ): Trong phép chia có số bị chia là 155;số dư là 12.Tìm số chia và thương.


 

1 thought on “ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 PHƯƠNG CANH – HÀ NỘI NĂM 2020”

Comments are closed.