ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 6 BA ĐÌNH – HÀ NỘI NĂM 2020

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1:
(2 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.

1) Kết quả phép tính 210 : 25 = ?

    A. 14            B. 22            C. 25            D. 15

2) Tìm số tự nhiên x biết 8.( x – 2 ) = 0

    A. 8            B. 2            C. 10            D. 11

3) Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .

A. 3 và 6        B. 4 và 5        C. 2 và 8        D. 9 và 12

4) Trong các số sau số nào chia hết cho 3.

A. 323            B. 246            C. 7421        D. 7853

5) Kết quả phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố là:

A. 22.3.7        B. 22.5.7        C. 22.3.5.7        D. 22.32.5

6) ƯCLN ( 18 ; 60 ) là :

A. 36            B. 6            C. 12            D. 30

7) BCNN ( 10; 14; 16 ) là :

A. 24 . 5 . 7        B. 2 . 5 . 7        C. 24            D. 5 .7

8) Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là:

A = { 0; 1; 2; 3; 5 }    B = { 1; 5 }        C = { 0; 1; 5 }        D = { 5 }

Câu 2: (1 điểm) Hãy điền dấu X vào ô đúng hoặc sai trong các phát biểu sau

Câu 

Đúng 

Sai 

a) Nếu một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3  
b) Nếu một tổng chia hết cho một số thì mỗi số hạng của tổng chia hết cho số đó.  
c) Nếu a x , b x thì x là ƯCLN (a,b)  
d) Nếu hai số tự nhiên a và b có ƯCLN (a,b) = 1 thì a và b nguyên tố cùng nhau  

II. TỰ LUẬN : (7 điểm)

Bài 1:
(1 điểm) Tìm xÎN biết: ( 3x – 4 ) . 23 = 64

Bài 2:
(1,5 điểm). Hãy điền vào dấu * để số

    a/ Chia hết cho 9

    b/ Chia hết cho 5 và 15

Bài 3:
(2,5 điểm).

Số học sinh khối 6 của trường trong khoảng từ 200 đến 400. Khi xếp hàng 12, hàng 15 , hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh của khối 6.

Bài 4:
(2 điểm)

    Tìm các số tự nhiên a và b biết: a.b = 3750 và ƯCLN(a,b) = 25

ĐÁP ÁN


I) TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1: (2điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25điểm.

Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Đáp án 

C 

A 

B 

B 

C 

D 

A 

B 

Câu 2: (1điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25điểm.

Câu 

a 

b 

c 

d 

Đáp án 

Đ 

S 

S 

Đ 

II) TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 

Đáp án 

Biểu điểm

  

1  

1 

( 3x – 4 ) . 23 = 64 3x – 4 = 4


3x = 8


x =

0,5

0,25

0,25

2 

a/ Chia hết cho 9 : 161208

b/ Chia hết cho 5 : 161200 hay 161205 ;

Chia hết cho 15 : 161205

0,5

0,5

0,5 

3 

+ Gọi a là số học sinh khối 6 . Khi đó a – 5BC(12,15,18) và

+ BCNN(12,15,18) = 180 a – 5BC(12,15,18) =

     a

+ Trả lời đúng : a = 365

0,5

1

0,5

0,5 

4 

+ a.b = 3750 và ƯCLN(a,b) = 25 a = 25.x ; b = 25.y ( x,y N và ƯCLN(x,y) = 1 )

Ta có: a.b = 3750 x.y = 6

+ Nếu x = 1 , 2 , 3 , 6 y = 6 , 3 , 2, 1

Nên a = 25.1 = 25 thì b = 25.6 = 150

a = 25.2 = 50 thì b = 25.3 = 75

a = 25.3 = 75 thì b = 25.2 = 50

a = 25.6 = 150 thì b = 25.1 = 25    

0,5

0,5

0,5

0,5 

1 thought on “ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 6 BA ĐÌNH – HÀ NỘI NĂM 2020”

Comments are closed.