ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 6 BA ĐÌNH – HÀ NỘI NĂM 2020

ĐỀ THI I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: (2 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất. 1) Kết quả phép tính 210 : 25 = ?     A. 14            B. 22            C. 25            D. 15 2) Tìm số tự nhiên x biết 8.( x – 2 ) = 0     A. … Continue reading ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 6 BA ĐÌNH – HÀ NỘI NĂM 2020